smolen

O ośrodku

Ośrodek Edukacyjno-Naukowy ZPKWŚ w Smoleniu (funkcjonujący przy Oddziale ZPKWŚ) zlokalizowany jest na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej, w jej wschodniej części – Paśmie Smoleńsko-Niegowonickim. Położony w „Dolinie Wodącej” – jednym z bardziej malowniczych terenów Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”, w bliskim sąsiedztwie wielu atrakcyjnych i przyrodniczo cennych obiektów (m.in. rezerwat przyrody „Smoleń”
z ruinami średniowiecznego zamku, liczne ostańce skalne, jaskinie, stanowiska archeologiczne, pomniki przyrody oraz miejsca, w których hibernują nietoperze i in.). Bardzo bogata
i różnorodna szata roślinna z wieloma rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin, umożliwia prowadzenie zajęć z możliwością bezpośredniego kontaktu uczestników z gatunkami w miejscu ich naturalnego występowania.

Oferta edukacyjna Ośrodka kierowana jest do wszystkich grup wiekowych. Zajęcia edukacyjne prowadzone są w salach dydaktycznych wyposażonych w sprzęt multimedialny,
w ekspozycji historyczno-przyrodniczej oraz w pracowni mikroskopowej.

Zajęcia realizowane są także w plenerowej bazie dydaktycznej zlokalizowanej na terenie wokół Ośrodka (m.in. zadaszony krąg ogniskowy, arboretum) oraz na ścieżkach dydaktyczno-przyrodniczych zlokalizowanych na terenie PK „Orlich Gniazd”. Na terenie Ośrodka znajduje się kompleks noclegowo-edukacyjny pn. „Jurajska Ostoja” umożliwiający organizację zajęć dwu- lub trzydniowych.

W całorocznej ofercie edukacyjnej znajdują się m.in.: warsztaty ekologiczne (stacjonarne i terenowe), pogadanki, akcje (np. Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata itp.), zajęcia okazjonalne, konkursy (o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim). Ponadto w Ośrodku organizowane są także szkolenia i warsztaty dla osób dorosłych, konferencje oraz sympozja naukowe. 

 

 

 

 

 

Do pobrania:

Regulaminy OEN w Smoleniu