Genezą powstania zbiorowisk nieleśnych była długotrwała działalność człowieka do której zaliczyć można m.in. użytkowanie kośne terenów położonych poniżej dolnej granicy lasów.

W ostatnich dziesięcioleciach, w związku ze zmniejszającą się rentownością rolnictwa, szczególnie w warunkach górskich następuje zanik tradycyjnej gospodarki rolnej. Odłogowane obszary ulegają zarastaniu poprzez sukcesywne naturalne wkraczanie formacji drzewiastych. Łąki i pastwiska zawdzięczają człowiekowi nie tylko swoje powstanie, ale także od człowieka zależy ich dalsze istnienie.
  • zachowanie istniejącej różnorodności biologicznej w ramach zbiorowisk nieleśnych skupionych na różnych typach siedlisk oraz formach ukształtowania terenu;
  • zapobieganie wtórnej sukcesji;
  • odsłonięcie walorów widokowych i zachowanie urozmaiconego krajobrazu pól i łąk;
  • utrzymanie tradycyjnych form użytkowania terenu;
  • podnoszenie świadomości społecznej oraz zapewnienie wdrażania dobrej praktyki w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi;
  • rozwijanie zainteresowania problemami ekologicznymi

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych programem "Kwietne Łąki" na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 11.07.2014r. tj. piątek w godzinach 15 - 17 w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym "VESTA" w Jeleśni.
Wstęp bezpłatny