bedzinie

O ośrodku

Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie działa od 2000 roku i stanowi dopełnienie sieci Ośrodków Edukacyjnych ZPKWŚ. W budynku w którym funkcjonuje Ośrodek mieści się siedziba Biura oraz Dyrekcji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Ośrodek stanowi centrum informacji o parkach krajobrazowych na terenie województwa śląskiego oraz działalności edukacyjnej prowadzonej w pozostałych Ośrodkach Edukacyjnych funkcjonujących przy Oddziałach Biura ZPKWŚ zlokalizowanych w: Kalinie, Rudach, Smoleniu i Żywcu.

Celem działalności Ośrodka Edukacyjnego w Będzinie jest podnoszenie stanu wiedzy społeczeństwa na temat środowiska przyrodniczego, form ochroy przyrody, kształtowanie postaw i zachowań korzystnych dla przyrody w warunkach zrównoważonego rozwoju – głównie poprzez edukację ekologiczną z elementami rekreacji i turystyki.

Oferta edukacyjna Ośrodka kierowana jest do wszystkich grup wiekowych. W tematyce zajęć dominują informacje dot. parków krajobrazowych – ich walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych, form i metod ochrony przyrody, wdrażania zasad ekorozwoju, zdrowego trybu życia, segregacji odpadów itp.

Zajęcia prowadzone są w sali dydaktycznej wyposażonej w sprzęt multimedialny, na ścieżkach dydaktyczno-przyrodniczych oraz na terenie bazy plenerowej - w EKOLOGICZNYM PARKU (utworzonym w ramach dofinansowania z RPO WSL 2007 - 2013), w skład którego wchodzą: ekspozycja pn. "Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego w pigułce" zawierająca m.in. minikiatury parków krajobrazowych, edukacyjny plac zabaw, wiatę wyposażoną w drewniane ławy i stoły przeznaczoną do zajęć edukacyjnych oraz krąg ogniskowy.

Z EKOLOGICZNEGO PARKU mogą korzystać bezpłatnie wszyscy zainteresowani. Po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji w Dziale Edukacji Ekologicznej ZPKWŚ w Będzinie istnieje możliwość prowadzenia własnych zajęć lekcyjnych oraz organizacja ognisk (drewno na ognisko - we własnym zakresie uczestników).

W całorocznej ofercie edukacyjnej znajdują się m.in.: warsztaty ekologiczne (stacjonarne i terenowe), pogadanki, akcje (np. Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata itp.), zajęcia okazjonalne, konkursy (o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim). Ponadto w Ośrodku organizowane są także szkolenia i warsztaty dla osób dorosłych, konferencje oraz sympozja naukowe. 

Regulamin korzystania z EKOLOGICZNEGO PARKU oraz terenu wokół OE ZPKWŚ w Będzinie

Regulamin korzystania z KRĘGU OGNISKOWEGO na terenie Ekologicznego Parku przy OE ZPKWŚ w Będzinie