kalinie

O ośrodku

Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ w Kalinie zlokalizowany jest niemal w samym centrum Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”, obejmującego ochroną najcenniejsze fragmenty terenów znajdujących się w górnym odcinku rzeki Liswarty. Ośrodek funkcjonuje przy Oddziale Biura ZPKWŚ
w Kalinie, którego siedziba mieści się w wyremontowanym budynku starej szkoły.

Celem działalności Ośrodka jest m.in. propagowanie szeroko pojętej ekologii, a w szczególności upowszechnianie wiedzy na temat parków krajobrazowych oraz zapoznanie mieszkańców i turystów
z cennymi i charakterystycznymi elementami przyrodniczymi, walorami kulturowymi i historycznymi tych terenów.

Oferta edukacyjna Ośrodka kierowana jest do wszystkich grup wiekowych. Zajęcia edukacyjne prowadzone są w sali dydaktycznej wyposażonej w sprzęt multimedialny i nagłośnieniowy oraz
w ekspozycji przyrodniczej przedstawiającej ekosystemy leśne i obszary wodno-błotne. Zajęcia realizowane są także w plenerowej bazie dydaktycznej zlokalizowanej na terenie wokół Ośrodka (na którą składają się m.in.: krąg ogniskowy, zadaszone ławostoły, tablice edukacyjne oraz zadaszona wiata edukacyjna umożliwiająca prowadzenie zajęć niezależnie od warunków atmosferycznych) oraz na ścieżkach dydaktyczno-przyrodniczych.

W całorocznej ofercie edukacyjnej znajdują się m.in.: warsztaty ekologiczne (stacjonarne
i terenowe), pogadanki, akcje (np. Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata itp.), zajęcia okazjonalne, konkursy
(o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim). Ponadto w Ośrodku organizowane są także szkolenia
i warsztaty dla osób dorosłych, konferencje oraz sympozja naukowe.