rudach

O ośrodku

Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ im. J. Rogera w Rudach, zlokalizowany na terenie Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” obejmującego ochroną m.in. wzajemnie przenikające się elementy przyrodnicze i kulturowe związane z zapoczątkowaną tu ok. 750 lat temu, działalnością zakonu Cystersów. Ośrodek funkcjonuje przy Oddziale Biura ZPKWŚ w Rudach i prowadzi od wielu lat intensywną działalność dydaktyczną, której zasadniczym celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności regionu.

W zdecydowanej większości zajęć realizowanych w Ośrodku, treści ekologiczne splecione są z zagadnieniami dotyczącymi przyrody, historii, fizyki, chemii, a przede wszystkim szeroko pojętego regionalizmu.

Oferta edukacyjna Ośrodka kierowana jest do wszystkich grup wiekowych. Zajęcia edukacyjne prowadzone są w sali dydaktycznej wyposażonej w sprzęt multimedialny oraz
w plenerowej bazie dydaktycznej usytuowanej na terenie wokół Ośrodka tj. w Skansenie Cysterskiego Górnictwa i Hutnictwa Rud Żelaza.

Zajęcia terenowe prowadzone są na ścieżkach dydaktyczno-przyrodniczych (pieszych
i rowerowych) zlokalizowanych na terenie PK CKKRW.

W całorocznej ofercie edukacyjnej znajdują się m.in.: warsztaty ekologiczne (stacjonarne
i terenowe), pogadanki, akcje (np. Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata itp.), zajęcia okazjonalne, konkursy (o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim). Ponadto w Ośrodku organizowane są także szkolenia i warsztaty dla osób dorosłych, konferencje oraz sympozja naukowe.