Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wystąpiła konieczność podjęcia działań zmierzających do ograniczenia rozpowszechniania się koronawirusa SARS-COV-2, co wiąże się ze zmianą organizacji pracy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa, a także pracowników ZPKWŚ, podjęłam decyzję o zaprzestaniu bezpośredniej obsługi klientów od 16 marca 2020 r. aż do odwołania w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (ZPKWŚ).

Nasi pracownicy w dalszym ciągu pozostaną do Państwa dyspozycji, jednak kontakt zostanie ograniczony wyłącznie do formy elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Proszę o przyjęcie ze zrozumieniem wprowadzonych ograniczeń, które mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa Państwa i  pracowników ZPKWŚ. O wszelkich dalszych działaniach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.zpkws.pl

Dziękuję Państwu za zrozumienie powagi sytuacji, a za utrudnienia serdecznie przepraszam.

Hanna Pompa - Obońska – Dyrektor ZPKWŚ

 

 

 

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego informuje, iż nie wprowadza zakazów wstępu i poruszania się na obszarach parków krajobrazowych i ich otulin w województwie śląskim. Zakazy takie mogą jednak wprowadzić inne instytucje administrujące dany teren, np. nadleśnictwa, urzędy miast i gmin oraz właściciele poszczególnych terenów. Informacje te mogą być zamieszczane na stronach internetowych ww. instytucji lub należy korzystać z kontaktu telefonicznego.

Jednocześnie prosimy o stosowanie się do zapisów aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

 

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego powstał 1 stycznia 2000 r. na mocy Zarządzenia nr 222/99 Wojewody Śląskiego z 16 listopada 1999 r. ale poszczególne parki powstały dużo wcześniej, bo już w latach 80- tych.

Zarządzenie Wojewody Śląskiego Nr 222/99 z dnia 16 listopada 1999r.

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego / Statut Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego - Nr III/41/6/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku

 

Parki Krajobrazowe utworzone zostały aby praktycznie wdrażać w nich ideę rozwoju zrównoważonego, a szczegółowe cele można określić następująco:

- zachowanie najcenniejszych zasobów i cech środowiska przyrodniczego
- zabezpieczenie równowagi ekologicznej poprzez dostosowanie rozwoju społeczno- gospodarczego do uwarunkowań przyrodniczych
- ochrona zasobów, walorów historycznych i kulturowych
- rozwój edukacji środowiskowej skierowanej do różnych grup odbiorców
- zapewnienie dostępności terenów o wysokiej atrakcyjności poprzez kanalizowanie ruchu turystycznego i zagospodarowanie tras
- promowanie walorów Parku

Zgodnie ze Statutem, Zespołem Parków kieruje Dyrektor. Aparatem wykonawczym Dyrektora jest Biuro Zespołu Parków z siedzibą w Będzinie.

W skład Biura Zespołu Parków wchodzą jego Oddziały z siedzibami w Kalinie, Rudach, Smoleniu oraz w Żywcu, którymi bezpośrednio kierują Kierownicy Oddziałów. Oddziały Biura zachowują samodzielność w zakresie bezpośredniej realizacji ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej oraz ochrony krajobrazu i dóbr kultury na terenie poszczególnych parków krajobrazowych.

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody podstawą do praktycznej realizacji ochrony na terenach parków krajobrazowych są plany ochrony parków. Projekty takich planów częściowo już istnieją, zostały pozytywnie zaopiniowane przez urzędy miast i gmin leżące na terenie parków. Staną się obowiązujące z chwilą wejścia w życie Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony. Pozostałe projekty będą sukcesywnie wykonywane i opiniowane.

Dużą wagę Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego przywiązuje do prowadzenia działalności popularyzatorskiej i dydaktyczno - edukacyjnej. Oferta nasza skierowana jest do każdej zainteresowanej osoby, od mieszkańców terenów chronionych, poprzez turystów, po osoby zaledwie przejeżdżające przez parki. Stąd tworzona przez nas sieć ośrodków edukacyjnych w poszczególnych częściach województwa, przeważnie przy terenowych oddziałach Biura Parków.