Aktualności

W ramach zadania prowadzenia działań z zakresu czynnej ochrony przyrody Zespół Parków Krajobrazowych przystąpił po realizacji projektu „Ochrona wartości przyrodniczych obszarów wodno-błotnych i poprawa warunków lęgowych dla rybitwy rzecznej” dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (ZPKWŚ) a Zakładem Hydrologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Zakład Hydrologii IGiGP UJ) 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy serdecznie zapraszamy na zajęcia warsztatowe organizowane w Ośrodkach Edukacyjnych ZPKWŚ. Zajęcia kierowane są do grup zorganizowanych – przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

W ubiegłym roku rozpoczęły się prace przygotowawcze do projektu Life+ pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda  i różnorodność. Województwo Śląskie dla Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
Głównym celem projektu jest zachowanie i kompleksowa ochrona cennych dla Unii Europejskiej siedlisk nieleśnych na obszarze Beskidu Żywieckiego i Beskidu Śląskiego. Projekt poprzez swoje założenia realizuje Dyrektywę 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory SOO Beskid Śląski (PLH 240005) i SOO Beskid Żywiecki (PLH 240006).
W bieżącym roku rozpoczną się pierwsze prace z zakresu ochrony czynnej m.in. koszenie, wypas owiec, usuwanie podrostów drzew i krzewów oraz szczawiu alpejskiego. Rozpocznie się także monitoring przyrodniczy oraz prowadzone będą działania edukacyjno-promocyjne. Projekt będzie trwał do 2017 roku.
Bieżące informacje znajdują się na stronie www.lifebeskidy.com.pl