EFRR kolor poziom rgb

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów”

Działanie 5.4. „Ochrona różnorodności biologicznej”

Poddziałanie 5.4.1. „Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT”

Beneficjent: Województwo Śląskie

Podmiot realizujący: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Planowany termin realizacji: 2022 r. – 2023 r.

Wartość projektu: 1.472.000,00 zł, (w tym: wkład własny – 220.800,00 zł, dofinansowanie - 1.251.200,00 zł)

Opis projektu:

Projekt polega na uzupełnieniu i rozszerzeniu bazy edukacyjnej Ośrodka Edukacyjno-Naukowego w Smoleniu (poprzez przebudowę budynku starej świetlicy, znajdującej się na terenie Oddziału Biura ZPKWŚ w Smoleniu), celem stworzenia miejsca nowoczesnego, mającego szerokie możliwości przekazywania wiedzy przyrodniczej i realizacji edukacji ekologicznej, zgodnie z postępem technologicznym, z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi - stąd idea utworzenia w Ośrodku nowoczesnej sali edukacyjno-projekcyjnej, przystosowanej do projekcji filmów o tematyce przyrodniczej w technologii 3D. Dzięki temu zwiększą się możliwości skutecznej edukacji ekologicznej i przekazywania wiedzy uczestnikom zajęć edukacyjnych.

W ramach projektu przewidziano także nagranie filmu w nowoczesnej technologii, ukazującego niezwykle zróżnicowane środowisko przyrodnicze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, który prezentowany będzie w utworzonej sali multimedialnej.

Dodatkowo planuje się organizację kampanii edukacyjno-informacyjnej, adresowanej głównie dla dzieci i młodzieży, ale skierowanej dla ogółu społeczeństwa, propagującej ochronę bioróżnorodności (festyn edukacyjny dot. bioróżnorodności PK Orlich Gniazd dla ok. 500 osób na terenie OEN w Smoleniu).

Projekt zakłada ochronę bioróżnorodności poprzez edukację społeczeństwa. Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ochrony bioróżnorodności.

Z utworzonej w ramach projektu bazy korzystać będzie szerokie grono odbiorców we wszystkich grupach wiekowych z terenu województwa śląskiego oraz z całej Polski, a także goście zagraniczni.