Projekty

Beneficjent: Województwo Śląskie

Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 95/2013/Wn-12/OP-WK-EF/D z dnia 13.03.2013 r z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie (NFOŚiGW). Całkowity koszt projektu  187 420,00 zł finansowany z NFOŚiGW.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 94/2013/Wn-12/OP-WK-EF/D z dnia 13.03.2013 r z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie (NFOŚiGW). Całkowity koszt projektu to 473 000,00 zł w tym dotacja NFOŚiGW 453 000,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 154/2014/Wn-12/OP-WK-EF/D z dnia 28.03.2014 r z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie (NFOŚiGW). Całkowity koszt projektu  190 100,00 zł w tym dotacja NFOŚiGW 171 000,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 155/2014/Wn-12/OP-WK-EF/D z dnia 28.03.2014 r z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW). Całkowity koszt projektu wynosi 180 300,00 zł w tym dotacja NFOŚiGW 150 300,00 zł.
Projekt „Ochrona walorów przyrodniczych obszarów wodno-błotnych oraz poprawa warunków lęgowych dla rybitwy rzecznej” realizowany jest w latach 2014-2015 na terenie Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” oraz Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”. Wniosek na działania z zakresu czynnej ochrony przyrody powstał w ramach programu priorytetowego „Ochrona obszarów cennych przyrodniczo: Wsparcie przedsięwzięć mających na celu utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych w projektach przyrodniczych”.
Celem projektu jest stworzenie dogodnych warunków do założenia kolonii lęgowych rybitwy rzecznej, gatunku umieszczonego na „Czerwonej Liście Kręgowców Górnego Śląska” jako gatunek rzadki (status zagrożenia R). Jest to działanie z zakresu czynnej ochrony przyrody na zalewie Gzel zlokalizowanym
w granicach Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. W Parku Krajobrazowym „Lasy nad Górną Liswartą” projekt ma za zadanie ochronę ekosystemów hydrogenicznych, ograniczenie skutków antropopresji na obszarach przyrodniczo cennych poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego w obrębie stawów Hadra oraz poprawę stosunków wodnych na stawach Hadra i obszarze przyległym.
W ramach zadania wykonywane są następujące działania:
1. Park Krajobrazowy „Lasy nad Górną Liswartą”:
- Wykoszenie trzcin na stawie Hadra I i Hadra II wraz z usunięciem biomasy na powierzchni 6 ha, które poprawi warunki siedliskowe oraz umożliwi utrzymanie większej liczby mikrosiedlisk. Utrzymanie otwartego lustra wody poprzez regularne usuwanie nadmiaru biomasy jest konieczne do zoptymalizowania warunków bytowania dla występujących tu gatunków. Koszenia planuje się wykonać dwukrotnie w następujących po sobie latach. (IV kwartał roku 2014 i 2015);
- Wykaszanie grobli stawu Hadra I i Hadra II na powierzchni 1,1ha (IV kwartał roku 2014);
- Odtworzenie małej infrastruktury turystycznej na kompleksie stawów Hadra (ławostół + tablica informacyjna w IV kwartale 2014 r.) oraz wieży obserwacyjnej (1 szt. w III kwartale 2015 r.);
- Odmulenie doprowadzalnika na powierzchni 0,1 ha, który zapewni lepszy dopływ wody i wyeliminowanie zatrzymywania wody na przyległych obszarach (I kwartał 2015 r.);
- Wydanie informatora o obszarach wodno-błotnych – 4 000 szt. (IV kwartał 2014 r.), celem popularyzacji informacji o Parku Krajobrazowym oraz podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców.